Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

บริการและให้คำปรึกษา การพัฒนาระบบด้วย Microsoft SharePoint ด้วยทีมงานทีมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระบบด้วย Microsoft SharePoint มากกว่า 15 ปี ทั้งในด้านการออกแบบ วางแผนโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมระบบ การเตรียม server เพื่อ Deploy หรือ migration ขึ้นระบบจริง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

บริการให้คำปรึกษา การสร้าง workflow แบบอัตโนมัติระหว่างแอปและบริการต่าง ๆ มีความสามารถในการสร้างแอปเพื่อเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ทั้งแบบออนไลน์และในองค์กร ด้วยทีมงานทีมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาระบบด้วย Microsoft Power Automate และนอกจากนั้น Microsoft Power Platform มี Template ให้เลือกมากมาย และยังสามารถสั่งการโปรแกรมต่างๆ ทำงานร่วมกับ Service ต่าง ๆ ได้มากมาย

บริการและให้คำปรึกษา ในการพัฒนาระบบด้วยผลิตภัณฑ์ K2 Blackpearl เพื่อให้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรง่ายขึ้น ทั้งในด้านการออกแบบกระบวนการทำงาน (Workflow) และการออกแบบอิเล็คโทรนิคฟอร์ม (E-Form) ทำให้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และบริษัทยังได้เตรียมระบบต้นแบบ ซึ่งสามารถพร้อมใช้งานบนผลิตภัณฑ์ K2 Blackpearl

CDS Solution Corp., Ltd. © 2024. All Rights Reserved.

Support Contact

 

Support@cdssolution.com

  • Eksplorasi Teknologi
  • WordPress CMS Checker