Skip to content Skip to footer

บริการและให้คำปรึกษา ในการพัฒนาระบบด้วยผลิตภัณฑ์ K2 Blackpearl เพื่อให้การจัดการกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรง่ายขึ้น ทั้งในด้านการออกแบบกระบวนการทำงาน (Workflow) และการออกแบบอิเล็คโทรนิคฟอร์ม (E-Form) ทำให้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และบริษัทยังได้เตรียมระบบต้นแบบ ซึ่งสามารถพร้อมใช้งานบนผลิตภัณฑ์ K2 Blackpearl

CDS Solution Corp., Ltd. © 2024. All Rights Reserved.

Support Contact

 

Support@cdssolution.com

  • Eksplorasi Teknologi
  • WordPress CMS Checker