Skip to content Skip to footer

การบริหารบุคลากร

บริษัทมุ่งเน้น พัฒนาศักยภาพของทีมงานบริการทุกหน่วยอย่างจริงจัง ด้วยการส่งพนักงานซัพพอร์ททุกหน่วยเข้าอบรม และผ่านการทดสอบจนได้ Certified ในสาขาต่างๆ เพื่อสนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้กับทีมงานที่ซัพพอร์ทในหน่วยต่างๆ ให้มีศักยภาพสูงสุด

Leave a comment

CDS Solution Corp., Ltd. © 2024. All Rights Reserved.

Support Contact

 

Support@cdssolution.com

  • Eksplorasi Teknologi
  • WordPress CMS Checker